Skip to main content

Algemene voorwaarden

§ 1 . Geldigheid van de AV

(1) Deze Algemene Voorwaarden voor de Logies van Gasten zijn van toepassing op overeenkomsten voor de verhuur van vakantiewoningen voor logiesdoeleinden, evenals op alle andere diensten en leveringen van de Aanbieder die aan de Gast worden geleverd. De diensten van de dienstverlener worden uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden verleend.

(2) Voor onderhuur of wederverhuur van het aangeboden vakantiehuis, alsmede het gebruik ervan voor andere dan residentiële doeleinden, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder vereist.

(3) De voorwaarden van de gast zijn slechts van toepassing indien deze vooraf zijn overeengekomen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien de aanbieder deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

§ 2 . Overeenkomst voor huisvesting

(1) De logiesovereenkomst komt tot stand wanneer de aanbieder de boekingsaanvraag van de gast telefonisch of schriftelijk per brief, e-mail en/of fax bevestigt en daarmee de boeking accepteert (acceptatie van de aanvraag).

(2) De contractsluitende partijen zijn de dienstverrichter en de gast. Indien een derde namens de gast besteld heeft, is hij samen met de gast hoofdelijk aansprakelijk tegenover de aanbieder voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien, op voorwaarde dat de aanbieder een dienovereenkomstige verklaring van de derde ontvangen heeft.

(3) De gast is verplicht de boekingsbevestiging op juistheid te controleren. Indien de inhoud van de boekingsbevestiging afwijkt van de boekingsaanvraag en de gast hiertegen niet onmiddellijk bezwaar maakt, wordt de inhoud van de boekingsbevestiging geacht contractueel te zijn overeengekomen.

§ 3 . Diensten, prijzen, betaling, schuldvergelijking

(1) De aanbieder is verplicht de door de gast geboekte vakantiewoning ter beschikking te houden en de overeengekomen diensten te verlenen. De vakantiewoning voldoet aan de uitrustingsnormen van een gemiddelde huurwoning. De aanbieder gaat alleen uit van een garantie voor uitdrukkelijk toegezegde kenmerken, maar niet voor de subjectieve kwaliteit van de inrichting (bijv. ventilatie).

(2) De gast is verplicht, de geldende of overeengekomen prijzen van de aanbieder voor de terbeschikkingstelling van de vakantiewoning en de overige door hem gebruikte diensten te betalen. Dit geldt ook voor diensten en uitgaven van de aanbieder aan derden die door de gast worden geregeld.

(3) Alle prijzen zijn inclusief de respectieve wettelijke belasting op de toegevoegde waarde.

(4) De gast is verplicht, waarheidsgetrouwe informatie over het aantal personen in de vakantiewoning te verstrekken. De vakantiewoning is beschikbaar voor maximaal het aantal personen dat in de reserveringsbevestiging staat vermeld, conform § 2 lid 1. Voor bewoning door een groter aantal personen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder vereist. In dat geval wordt de prijs voor de terbeschikkingstelling van de vakantiewoning verhoogd tot de prijs die gewoonlijk door de aanbieder voor de overeenkomstige bezetting wordt aangerekend.

(5) Indien de periode tussen de sluiting en de uitvoering van het contract langer is dan vier maanden en indien de prijs die de dienstverrichter in het algemeen voor dergelijke diensten aanrekent, stijgt, kan de dienstverrichter de contractueel overeengekomen prijs dienovereenkomstig verhogen, doch met maximaal 10%.

(6) De betaling van de overeengekomen prijs voor de terbeschikkingstelling van de vakantiewoning en voor de verdere met de gast overeengekomen prestaties moet uiterlijk op de dag van aankomst bij de overhandiging van de sleutels worden voldaan. Betaling dient op dit tijdstip contant te geschieden, tenzij de aanbieder met de gast uitdrukkelijk een andere wijze van betaling is overeengekomen. EC en kredietkaarten kunnen ter plaatse niet als betaalmiddel worden aanvaard.

(7) De aanbieder behoudt zich het recht voor, van de gast voor aankomst een passend voorschot te verlangen op de overeengekomen prijs voor de terbeschikkingstelling van de vakantiewoning en de met de gast overeengekomen verdere prestaties. Indien met de reserveringsbevestiging een voorschot wordt gevraagd overeenkomstig § 2 lid 1, is dit verschuldigd op de 8e dag na de verzending van de reserveringsbevestiging. Indien de Aanbieder de ontvangst van de betaling niet voor de 8e dag na verzending van de reserveringsbevestiging kan aantonen, en indien de betaling ook na het verstrijken van een door de Aanbieder met dreiging van weigering gestelde redelijke respijttermijn uitblijft, heeft de Aanbieder het recht om zich uit het contract terug te trekken; hij moet de Gast hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. § 5 lid 3 wordt dan dienovereenkomstig toegepast, met dien verstande dat de 8e dag na de toezending van de boekingsbevestiging als de dag van annulering wordt beschouwd.

(8) De gast mag alleen een onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vordering verrekenen met een vordering van de dienstverrichter.

§ 4 . Algemene rechten en plichten; huisregels

(1) De gast moet de vakantiewoning en de inventaris met zorg behandelen. De gast is verplicht zich aan de huisregels te houden. Van 22.00 uur tot 7.00 uur is er nachtrust. Gedurende deze tijd moet bijzondere aandacht worden besteed aan medebewoners en buren. TV en audio-apparatuur moeten op kamervolume worden gezet.

(2) De gast is verplicht, zolang de vakantiewoning ter beschikking staat, bij het verlaten van de vakantiewoning ramen en deuren gesloten te houden, alle radiatoren op een laag pitje te zetten en verlichting en technische apparaten uit te schakelen.

(3) Het verblijf van huisdieren van welke aard dan ook in de vakantiewoning is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder. De aanbieder mag een passende toeslag vragen voor het onderbrengen van dieren. Indien dieren worden ondergebracht zonder voorafgaande toestemming van de aanbieder, kan de aanbieder schoonmaakkosten in rekening brengen tot maximaal € 200,00 (netto).

(4) Roken is in het algemeen verboden in de vakantiewoning. In geval van overtreding kan de aanbieder een schoonmaakkosten van maximaal € 200,00 (netto) in rekening brengen. Roken is alleen toegestaan op balkons en terrassen.

(5) Internetgebruik is toegestaan na sluiting van een internetgebruiksovereenkomst met vermelding van het paspoortnummer, voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke bepalingen. Strafbare feiten (met name onwettige downloads, pageviews) zullen worden gemeld en vervolgd. De gast is als enige aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van het internet.

(6) Het aanbrengen en/of bevestigen van materialen voor decoratie of soortgelijke doeleinden is in de vakantiewoning niet toegestaan. De gast is als enige aansprakelijk voor alle decoratie en dergelijke die desondanks wordt aangebracht en/of bevestigd en vrijwaart de aanbieder tegen aanspraken van derden. Hij is tevens verplicht de schade te vergoeden die is veroorzaakt door het aanbrengen of bevestigen van versieringen en dergelijke.

(7) De aanbieder heeft te allen tijde het recht van toegang tot het vakantiehuis, in het bijzonder in geval van dreigend gevaar. Bij de uitoefening van het recht van toegang wordt in redelijke mate rekening gehouden met de legitieme belangen van de gast. De aanbieder stelt de gast vooraf in kennis van de uitoefening van het recht van toegang, tenzij dit voor hem/haar, gezien de omstandigheden van het individuele geval, onredelijk of onmogelijk is.

§ 5 . Terugtrekking uit het contract (Annulering)

(1) Voor de terugtrekking van de gast uit het met de dienstverrichter gesloten contract is de schriftelijke toestemming van de dienstverrichter vereist. Bij gebreke daarvan moet de overeengekomen prijs van het contract worden betaald, zelfs indien de klant geen gebruik maakt van de contractuele diensten. Dit geldt niet in geval van verzuim van de dienstverrichter of onmogelijkheid van uitvoering waarvoor de dienstverrichter verantwoordelijk is.

(2) De gast kan zich alleen uit het contract terugtrekken zonder aanspraak te maken op betaling of schadevergoeding door de aanbieder, indien de mogelijkheid tot terugtrekking voor een bepaalde datum schriftelijk tussen hem en de aanbieder is overeengekomen. Dit herroepingsrecht van de gast vervalt, indien hij zijn herroepingsrecht niet binnen de overeengekomen termijn schriftelijk jegens de aanbieder uitoefent, tenzij er sprake is van een tekortkoming in de nakoming door de aanbieder of een onmogelijkheid tot nakoming waarvoor hij verantwoordelijk is.

(3) Annuleringstermijnen zonder dat de Aanbieder aanspraak kan maken op betaling of schadevergoeding staan vermeld op de respectievelijke portals of de homepage www.gipfelstuermer-winterberg.de. Annuleringen moeten schriftelijk worden ingediend bij de Aanbieder, tenzij de Aanbieder instemt met een mondelinge annulering. De dag van ontvangst van de annulering door de aanbieder wordt beschouwd als de dag van annulering.

(4) In het geval van een vakantiewoning die niet door de gast wordt betrokken, moet de aanbieder de inkomsten uit de verhuur van de vakantiewoning aan anderen alsmede de bespaarde kosten crediteren.

(5) Indien de gast op de dag van aankomst niet uiterlijk om 21.00 uur of uiterlijk 60 minuten na een conform § 7 (1) overeengekomen later tijdstip verschijnt zonder te hebben geannuleerd, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. Lid 3 is van overeenkomstige toepassing. Bovendien kan de aanbieder een administratiekost van € 100,00 (netto) van de gast eisen.

(6) Indien het recht van de gast om zich binnen een bepaalde termijn uit het contract terug te trekken volgens lid 2 schriftelijk is overeengekomen, heeft de aanbieder het recht om zich binnen deze termijn uit het contract terug te trekken, indien er aanvragen van andere gasten zijn voor de contractueel geboekte vakantiewoning en de gast na navraag door de aanbieder geen afstand doet van zijn recht om zich uit het contract terug te trekken.

(7) Bovendien heeft de aanbieder het recht zich om objectief gerechtvaardigde redenen uit het contract terug te trekken of het contract op buitengewone wijze te beëindigen, indien bijvoorbeeld a) overmacht of andere omstandigheden waarvoor de aanbieder niet verantwoordelijk is, de uitvoering van het contract onmogelijk maken,b) de vakantiewoning geboekt werd met misleidende of verkeerde informatie over essentiële feiten, bijv. in de persoon van de gast of met betrekking tot het doel of de bezetting of met betrekking tot de boeking van de vakantiewoning. c) het vakantiehuis voor andere dan residentiële doeleinden wordt gebruikt,d) de aanbieder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het gebruik van de dienst een gevaar vormt voor de veiligheid of de rust van andere gasten of buren, of voor de goede naam van de aanbieder in het openbaar, zonder dat dit te wijten is aan de zeggenschapssfeer of de organisatie van de aanbieder.

(8) De aanbieder stelt de gast onmiddellijk in kennis van de uitoefening van het herroepings- of beëindigingsrecht. In gevallen van lid 7, onder a), zal de aanbieder onmiddellijk alle reeds betaalde huurgelden en/of voorschotten terugbetalen. In geval van gerechtvaardigde terugtrekking of gerechtvaardigde beëindiging door de Aanbieder, heeft de Gast geen aanspraak op schadevergoeding. De Gast zal de Aanbieder alle schade vergoeden waarvoor hij verantwoordelijk is als gevolg van een terugtrekking of buitengewone beëindiging in overeenstemming met paragraaf 7.

§ 6 . Aansprakelijkheid; Beperking

(1) De dienstverlener is aansprakelijk voor zijn verplichtingen uit het contract. De aansprakelijkheid is beperkt tot opzet en grove nalatigheid van de aanbieder, indien en voor zover de aansprakelijkheid van de aanbieder niet onvoorwaardelijk onbeperkt is volgens de wettelijke bepalingen. Indien er zich storingen of gebreken voordoen in de diensten van de Aanbieder, zal de Aanbieder zich inspannen om de storing of het gebrek te verhelpen zodra de Gast hiervan op de hoogte is of na een onmiddellijke klacht van de Gast. De gast is verplicht bij te dragen wat redelijk voor hem/haar is om de verstoring of het defect op te heffen en eventuele schade tot een minimum te beperken.

(2) De dienstverlener is niet aansprakelijk voor door de gast meegebrachte voorwerpen; deze worden niet beschouwd als meegebrachte voorwerpen in de zin van §§ 701 en volgende. BGB. Aansprakelijkheid van de aanbieder volgens deze voorschriften is derhalve uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor waardevolle voorwerpen die de gast in de vakantiewoning bewaart en/of achterlaat.

(3) De gast is aansprakelijk voor alle schade die verwijtbaar door hem/haar, zijn/haar medereizigers of zijn/haar bezoekers in het vakantiehuis, in het vakantiehuis en/of aan de inventaris van het vakantiehuis wordt toegebracht. De gast wordt aangeraden een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De gast is verplicht eventuele schade onmiddellijk aan de aanbieder te melden. Dit geldt met name voor schade die ook andere appartementen in het huis kan treffen (bv. waterschade, brandschade).

(4) Vorderingen van de gast verjaren na zes maanden, tenzij de dienstverrichter aansprakelijk is wegens opzet. Vorderingen van de dienstverrichter verjaren in de desbetreffende wettelijke termijn.

§ 7 . Aankomst en vertrek, overhandiging van de sleutels; vertraagde ontruiming

(1) De vakantiewoning is regelmatig beschikbaar vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst. De aankomst moet voor 21.00 uur plaatsvinden, tenzij vooraf uitdrukkelijk met de aanbieder een latere aankomsttijd is overeengekomen. Aankomst vóór 15.00 uur kan ook alleen plaatsvinden als dit van tevoren uitdrukkelijk met de aanbieder is overeengekomen.

(2) Indien de aankomst is overeengekomen tussen 21.00 uur en 08.00 uur en gedurende deze tijd plaatsvindt, zal een toeslag van 30,00 euro in rekening worden gebracht.

(3) De gast is verplicht bij aankomst zijn geldige identiteitskaart of paspoort aan de dienstverlener te tonen.

(4) De aanbieder kan bij aankomst de betaling van een borgsom ten bedrage van € 150,00 verlangen. De aanbieder zal deze borgsom terugbetalen indien de vakantiewoning tijdig wordt verlaten en alle sleutels op de dag van vertrek worden teruggegeven, tenzij anders met de gast is overeengekomen en mits de vakantiewoning geen schade vertoont waarvoor de gast verantwoordelijk is. In geval van verdere schade aan de vakantiewoning en/of de inventaris moet de gast het voor de schadevergoeding vereiste bedrag ter plaatse contant betalen (§ 249 lid 2 BGB).

(5) Op de dag van vertrek dient de gast de vakantiewoning uiterlijk om 10.00 uur te verlaten. In geval van verlate ontruiming van de vakantiewoning heeft de aanbieder recht op een extra vergoeding van de gast. Dit bedraagt a) 50,00 € (netto) in geval van ontruiming na 11.00 uur maar vóór 13.00 uur;b) 100 % van de overeengekomen accommodatieprijs/nacht in geval van ontruiming na 13.00 uur. Bovendien heeft de aanbieder recht op vergoeding van alle verdere schade die door een vertraagde evacuatie wordt veroorzaakt.

(6) De ontruiming overeenkomstig lid 4 wordt pas geacht te zijn uitgevoerd wanneer alle sleutels aan de verstrekker of zijn vertegenwoordiger zijn overhandigd. Daartoe mag de gast, indien dit vooraf uitdrukkelijk met de aanbieder is overeengekomen, alle sleutels op de tafel in de vakantiewoning achterlaten en de deur van de woning sluiten. De gast is verplicht te controleren of de deur van het appartement goed gesloten is.

(7) In geval van verlies van een of meer sleutels, dient de gast de aanbieder te vergoeden voor de vervanging ervan en, indien nodig, voor de installatie van nieuwe sloten.

§ 8 . Gegevensbescherming

De door de gast verstrekte persoonlijke gegevens worden door de verhuurder niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het contract.

§ 9 . Slotbepalingen

(1) Wijzigingen van of aanvullingen op het contract, de aanvaarding van de aanvraag of deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden. Eenzijdige wijzigingen of toevoegingen door de gast zijn ongeldig.

(2) Plaats van uitvoering en betaling is Mandelbachtal/Duitsland. De bevoegde rechtbank voor het huurrecht is St. Ingbert. De algemene bevoegde rechtbank is Saarbrücken.

(3) Op het contract is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

(4) Deze Algemene Verblijfsvoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de gast. Commercieel gebruik door derden is uitdrukkelijk verboden.

(5) Indien een van de bovenstaande bepalingen ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling die het doel van de te vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert. In alle andere opzichten zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.